Pro zájemce

Pokud máte zájem o naši službu domova pro seniory, je možné si nejprve telefonicky či e-mailem domluvit se sociální pracovnicí nezávaznou schůzku a prohlídku domova, kde Vám budou poskytnuty informace a zodpovězeny Vaše případné dotazy.

Pokud se rozhodnete, že o umístění v našem domově máte zájem, je důležité podat Žádost o poskytování sociální služby.

Tento formulář si můžete vyzvednout v domově osobně u kanceláře sociálních pracovnic, nebo si je stáhnout a vytisknout níže. Je nutné, aby byla žádost vyplněna a žadatelem podepsaná.

Žádost zaevidujeme ve chvíli, kdy k nám bude její originál doručen (osobně či poštou). Po zaevidování Vás (či uvedené kontaktní osoby) zhruba do měsíce budou kontaktovat sociální pracovnice a dohodnou si osobní setkání, na základě kterého uskuteční sociální šetření. Sociální šetření slouží k poznání žadatele, jeho potřeb a zjištění, zda je naše služba pro něj vhodná a je schopna mu poskytnout vše, co potřebuje a očekává. Také je prostor pro případné dotazy, seznámení s chodem domova a Domácím řádem.

Po provedeném sociálním šetření zasedá komise (ředitel, vedoucí zdravotně sociálního úseku, sociální pracovnice), která vyhodnocuje celou žádost. Pokud komise vyhodnotí službu domova pro seniory pro žadatele jako vhodnou, bude mu nabídnuto místo. Pokud nebude mít domov volnou kapacitu, bude žadatel zařazen do „Evidence žadatelů“, který je veden dle bodů určených komisí a data podání žádosti. Pokud se do doby přijetí zdravotní stav žadatele nějakým způsobem změní, je potřeba k nám doručit aktuální lékařskou zprávu.

Cílová skupina našeho domova jsou senioři od věku 65 let, kteří se ocitli v obtížné životní situaci a kteří potřebují pomoc, nebo celodenní péči v důsledku omezení či ztráty jejich soběstačnosti.

Odmítnutí žadatele může nastat z důvodů, které jsou uvedeny v § 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, a to pokud:

- neposkytujeme službu, o kterou žadatel žádá (zájemce nepatří do cílové skupiny),

- zdravotní stav žadatele vylučuje poskytování sociální služby (viz. cílová skupina),

- žadateli byla z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy vypovězena smlouva jiným poskytovatelem téže sociální služby v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí.

Pokud žadatele oslovíme s nabídkou nástupu do našeho domova, proběhne další osobní setkání žadatele a sociálních pracovnic, v ideálním případě přímo v domově, aby mu byl ukázán pokoj. Pokud je v tuto chvíli žadatel rozhodnut nastoupit do domova, předají mu sociální pracovnice formulář Lékařský posudek, který musí potvrdit praktický lékař a nesmí být starší než 3 měsíce od přijetí.Na tomto jednání jsou také v případě zájmu projednány podrobnosti k uzavření smlouvy o poskytování sociální služby a předán seznam doporučeného vybavení při příjmu.


Žádost o poskytování sociální služby

Domácí řád Domova Na Zámku

Lékařský posudek

Smlouva o poskytování sociální služby

Seznam doporučeného vybavení při příjmu

Fakultativní služby

Kde nás najdete

  Sem pište text