Veřejný závazek


Tyto cíle a způsoby byly definovány pracovníky Domova Na Zámku Lysá nad Labem (dále jen domov) jako stěžejní v práci s klienty.

Veřejný závazek Domova Na Zámku Lysá nad Labem, příspěvkové organizace (dále jen domov)je zformulován jako základní dokument, který slouží k informování současných i budoucích klientů našeho domova, jejich rodin, místní samosprávy, sponzorů, laické i odborné veřejnosti.

Jedná se o materiál, ze kterého vycházejí všechna vnitřní pravidla domova, a kterému odpovídají poskytované služby.


Základní informace o organizaci

Sídlo domova:

Domov Na Zámku Lysá nad Labem

Příspěvková organizace

Zámek 1/21, Lysá nad Labem 289 22


Kontakt:

Telefon: 325 551 067(ústředna)

Ředitel: Mgr. Jiří Hendrich, tel./fax: 325 551 000

E-mail: info@dnz-lysa.cz 

IČO: 49534963

IČS: 3596614

Bankovní spojení: KB – 195 301 91/0100

Datová schránka: ID – Datová schránka: xuvkhzj


Zřizovatel:

Krajský úřad Středočeského kraje

Odbor sociálních věcí

Zborovská 11

150 21 Praha 5 - Smíchov


1. Poslání Domova Na Zámku Lysá nad Labem

Domov je příspěvková organizace zřizovaná Krajským úřadem Středočeského kraje. Tato služba je určena dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, §49 Domov pro seniory. Kapacita domova je 120 lůžek.

Posláním domova je poskytnout seniorům se sníženou soběstačností pomoc a podporu při naplňování jejich individuálních potřeb, zmírnit negativní vlivy jejich stárnutí a podporovat je ve využívání svých možností a schopností. Společně udržovat vztahy s okolním prostředím a vytvářet přátelskou atmosféru.

Sociální, pečovatelské a ošetřovatelské služby jsou poskytovány formou nepřetržitého provozu s cílem zachování důstojnosti, maximální soběstačnosti a přirozených vazeb. Zároveň respektují vlastní vůli, individuální charakter každé osoby, společenské návyky a podporují sociální začleňování.


2. Cílová skupina

Domov Na Zámku je určen především seniorům, kteří se ocitli v obtížné životní situaci a kteří potřebují pomoc, nebo celodenní péči v důsledku omezení či ztráty jejich soběstačnosti.

Cílová skupina klientů (Rozhodnutí o registrované službě č. 3596614):

 • senioři

Věková kategorie klientů:

 • 65 let a výše

S ohledem na typ našeho zařízení není možné uzavřít „Smlouvu o poskytování sociální služby – Domov pro seniory“ v případě, že:

 • domov neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá
 • domov nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá
 • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy jiný poskytovatel
 • zdravotní stav osoby vyžaduje hospitalizaci a péči ve zdravotnickém zařízení
 • osoba, která z důvodu svého aktuálního zdravotního stavu nebo pod vlivem návykových látek ohrožuje sebe nebo okolí a závažně narušuje kolektivní soužití
 • osoba, která by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovala kolektivní soužití
 • osoba trpí akutní infekční nemocí.


3. Rozsah služby

Domov poskytuje klientům tyto služby:

 • ubytování (zahrnuje topení, teplou a studenou vodu, elektrický proud, úklid, praní, drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení a žehlení)
 • celodenní stravování
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • úkony zdravotní a rehabilitační péče
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • aktivizační činnosti (např. zájmové a společenské programy, duchovní potřeby atd.)
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 

4. Cíle našeho domova

 • Hlavním cílem domova je vytvořit pro klienty příjemné prostředí a atmosféru, ve které můžeme poskytovat odborné, bezpečné služby poskytované kvalifikovaným personálem.
 • Zajišťovat komplexní služby (ubytování, strava, kvalitní úkony péče, nabídka aktivit apod.)
 • Vedoucí pracovníci jednotlivých úseků spolu s ředitelem domova stanoví krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé cíle, vycházející jak ze sociálních, zdravotních, personálních či technických potřeb domova.
 • Krátkodobé cíle jsou cíle, u kterých je předpoklad naplnění do jednoho roku. U střednědobých cílů je předpoklad pro splnění jejich realizace 2 – 3 roky. Dlouhodobé cíle – předpoklad realizace do 10 let.
 • Konkrétní cíle jsou přílohou č. 2 toho to pravidla. Hodnocení realizace jednotlivých cílů probíhá v prvním čtvrtletí nového roku (hodnocení předešlého roku) formou setkání ředitele domova s vedoucími pracovníky jednotlivých úseků. Pracovníci stanoví cíle pro další období. Za hodnocení dosažení výše uvedených cílů zodpovídá ředitel domova v součinnosti s vedoucími jednotlivých úseků.
 • Záznam či výsledek hodnocení je zaznamenán ve složce „Hodnocení sociální služby“, která je uložena u ředitele domova. (více viz Pravidlo č. 13) Záznam z hodnocení je zveřejněn na domovské síti „Domovské záležitosti“ a informace pracovníkům jsou předány vedoucími jednotlivých úseků. Klienti jsou informováni prostřednictvím nástěnek domova, „Výborem obyvatel“ a zároveň akcí „Na slovíčko s panem ředitelem“.


5. Principy naší služby

 • Zachovávání lidské důstojnosti – pracovníci mají povinnost jednat s klienty tak, aby lidská důstojnost nebyla při výkonu sociální služby porušena.
 • Dodržování základních práv klientů (zejm. „Listina základních práv a svobod“) – Klienti mají stejná práva jako každý jiný občan ČR.
 • Princip profesionality – pracovníci domova využívají při své práci odborných znalostí a dovedností, dodržují základní zásady slušného chování mezi lidmi, respekt, laskavost, diskrétnost, laskavost, ohleduplnost, empatii, trpělivost, poctivost, porozumění. Snaží se svou prací a svým přístupem naplňovat poslání domova.
 • Princip informovanosti – o veškerém dění v domově jsou klienti (příp. i jejich příbuzní) informováni prostřednictvím nástěnek, pracovníky domova, webových stránek, Výborem obyvatel, Na slovíčko s panem ředitelem.
 • Princip individuálního přístupu – pomoc a nabízené služby vycházejí z individuálních potřeb a svobodného výběru klientů.  
 • Posilování nebo udržení sociálního začlenění osob – vytváření podmínek, kterými se snažíme udržovat přirozené vazby a vztahy s okolím.


6. Vize

 • Vytvořit stabilní tým kvalifikovaných pracovníků.
 • Rozvíjet osobnostně sociální dovednosti, sociálně právní poradenství a služby, zdravotní péči, rehabilitaci, aktivní využití volného času a uspokojování dalších životních potřeb klientů.
 • Vytvořit bezkonfliktní a podnětné prostředí rodinného charakteru k naplnění důstojného života klientů.
 • Výstavba nového domova.

 

7. Uplatňování vlastní vůle

Domov vytváří podmínky a příležitosti k tomu, aby klienti mohli uplatnit vlastní vůli, jednat na základě vlastních rozhodnutí, mohli být sami sebou, pokud to není v rozporu s platnou legislativou. V souvislosti s individuálním plánováním pracovníci domova aktivně komunikují s klienty a zjišťují jejích přání a potřeby. Samozřejmostí je volba aktivit, výletů, svoboda pohybu (volný pohyb). Klienti si mohou zvolit, jakého praktického lékaře chtějí navštěvovat.

V domově probíhá zpravidla 1x za měsíc „Výbor obyvatel“, který zastupuje oprávněné zájmy všech klientů domova a 1x za 3 měsíce setkání klientů s panem ředitelem – „Na slovíčko s panem ředitelem“. Členy výboru jsou zástupci z řad klientů, vedení domova, sociální pracovnice, vedoucí sestra a vedoucí stravovacího provozu (viz Metodický postup č. 1 – Výbor obyvatel). Klienti mají možnost výběru ze tří jídel z poledního menu.


8. Ochrana osob před předsudky a negativním hodnocením

V domově je uplatňována snaha o ochranu klientů před předsudky a negativním hodnocením, ke kterým by mohlo v důsledku poskytování služby dojít (viz. Pravidlo č. 2 - Ochrana před možným porušováním práv a střetech zájmů).

Podpora vlastního vyjádření zájemce, žadatele či klienta

 • Při jakémkoliv jednání se zájemcem, žadatelem či klientem o službu je třeba respektovat jeho vlastní vyjadřovací schopnosti, poskytnout mu čas k vyjádření vlastních potřeb, očekávání a pocitů, přizpůsobit svůj hlas jeho sluchovým schopnostem. Pokud se jednání účastní rodina, nebo jiné blízké osoby, je třeba dbát především na sebevyjádření zájemce, žadatele či klienta. Rodina nebo blízké osoby mohou doplňovat informace, které si zájemce, žadatel či klient nevybaví např. informace týkající se časových údajů, jmen apod.

Doprovod na veřejných místech, doprovod k lékaři

 • V případě, že zaměstnanec doprovází klienta na veřejnosti, může mu doporučit a pomoci s výběrem vhodného ošacení. Respektuje ale přitom jeho právo volby výběru. Zaměstnanec jedná na veřejnosti s klientem jako se sobě rovným. V žádném případě za klienta nerozhoduje bez předešlé domluvy s ním.
 • Zaměstnanec respektuje dovednosti klienta a schopnost jeho samostatnosti při vyřizování vlastních záležitostí s lékařem. Se záležitostmi, se kterými si klient neví rady (např. špatně porozuměl informaci, neklid z cizího prostředí apod.), pomáhá zaměstnanec do té míry, aby se klient cítil bezpečně. Zaměstnanec je povinen při doprovodu k lékaři mimo areál domova či při cestě do jiného zdravotnického zařízení volit civilní oděv, pokud to zdravotní stav klienta umožňuje.

Označení pokojů a skříní jménem klienta

 • Označení dveří a skříní slouží pro lepší orientaci klienta, jeho návštěv, případně personálu. V žádném případě není jeho jméno doplňováno typem diety a dalšími podrobnějšími informacemi o klientovi. Pokud klient s označením nesouhlasí, je jeho rozhodnutí respektováno (viz. Pravidlo č. 4 – Smlouva o poskytování sociální služby – Domov pro seniory).

Značení ošacení

 • Označení prádla každého klienta je nutné proto, aby se předešlo jeho ztrátě při praní a žehlení. Je však třeba velmi citlivě vybírat místa pro označení tak, aby bylo skryté a nebylo na první pohled patrné. Klient má možnost odmítnout značení za předpokladu, že si zajistí praní svého prádla.

Sociální začlenění do společnosti a okolí

 • Domov pořádá během roku mnoho kulturních akcí a setkání, na kterých jsou vždy vítání i rodinní příslušníci klientů. Některé z těchto akcí jsou otevřeny i pro veřejnost. Spolupracujeme se školkami, školami, pravidelně navštěvujeme výstavy konané v Lysé nad Labem, pořádáme výlety do blízkých i vzdálenějších míst. Průběh naší činnosti prezentujeme jak v tisku, tak i na webových stránkách. Do domova dochází dobrovolníci a praktikanti.


9. Pracovní postupy zaručující řádný průběh poskytování sociální služby

Domov poskytuje sociální služby v souladu s platnou legislativou (ve znění zákona č. 108/2006 o soc. službách, ve znění pozdějších předpisů) a vnitřními dokumenty, která obsahuje pracovní postupy. S těmito dokumenty jsou zaměstnanci seznamováni ústně nebo v písemné formě na poradách, vedoucím daného úseku, který zajistí průkazné seznámení všech zaměstnanců (každý zaměstnanec potvrdí svým podpisem seznámení s pravidlem, vnitřním předpisem či metodikou). Dokumenty jsou volně k dispozici na pracovnách personálu, společných prostorách domova a v elektronické podobě na interní síti „Domovské záležitosti“.


10. Popis a realizace služby:

Celý areál domova se nachází v prostředí zámku nedaleko náměstí. Součástí zámku je zámecký park, který je možné navštěvovat. V areálu domova se nachází kavárna, kde klienti mohou posedět a povídat si s přáteli. Přístup do zámeckého parku i kavárny je určen i široké veřejnosti.

Domov je vzdálen cca 15 minut od vlakového nádraží.

Kapacita domova je 120 lůžek.

Skladba pokojů

 • 2 pokoje s vlastním sociálním zařízením a sprchou (1x jednolůžkový, 1x dvoulůžkový)
 • 10 pokojů jednolůžkových
 • 12 pokojů dvoulůžkových
 • 9 pokojů třílůžkových
 • 14 pokojů čtyřlůžkových

Pokoje pro mobilní a imobilní klienty jsou vybaveny polohovacími lůžky, nábytkem, chladničkou. Většina pokojů je vybavena přípojkami na televizor. V případě, že klient nemá vlastní televizor, je možné sledovat televizní programy na televizorech, které jsou ve společných prostorách domova.

Koupelny jsou bezbariérové, vybaveny zvedáky, sprchovacími lůžky, vanou, umyvadlem a sprchovacím koutem. Domov poskytuje svým klientům celodenní stravu včetně dietní.

Zdravotní péče je kromě vlastního odborného personálu zajišťována formou návštěvní služby praktického lékaře zpravidla 3x týdně. Klienti si mohou sami zvolit, ke kterému praktickému lékaři budou docházet. Klienti využívají zdravotních služeb odborných lékařů v jejich ordinacích. V případě potřeby je zajištěna návštěva některých odborných lékařů přímo v domově.

Klienti mohou navštěvovat ruční a výtvarné práce v pracovní dílně, pravidelně posedět při hudbě a využít mnoho dalších aktivit.

Domov nabízí služby pedikérky a kadeřnice. Tyto služby si klienti hradí sami.

V budově se nachází kaple, kde se slouží bohoslužby, je využívána ke koncertům i pro veřejnost.

Kulturní a společenské vyžití:

 • do domova docházejí na vystoupení různé umělecké soubory,
 • jsou pořádány kulturní, zábavné akce, přednášky
 • promítání filmů a dokumentů
 • jsou navštěvovány výstavy a pořádány výlety do okolí,
 • do domova dochází dobrovolníci,
 • je zajišťována doprava do města služebním autem,
 • v areálu se nachází kavárna, kde se konají pravidelná odpoledne s hudbou.

 

11. Prezentace veřejného závazku

 • na webových stránkách domova
 • v kanceláři sociálních pracovnic
 • na chodbách domova
 • na domovské síti

Pro tento výběr není k dispozici žádné zboží

Kde nás najdete

  Sem pište text