GDPR


INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Domov Na Zámku Lysá nad Labem, příspěvková organizace, se sídlem Zámek1/21, 289 22 Lysá nad Labem, IČ: 49534963 (dále jen „domov“), jakožto správce osobních údajů, si tímto dovoluje informovat subjekty údajů, se kterými přichází do styku o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů subjektů údajů ze strany domova, včetně rozsahu práv údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů domova.

 

Zpracování osobních údajů probíhá v souladu Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“) a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.  Jako správce osobních údajů je při zpracování osobních údajů domov povinen dbát práva na ochranu soukromého a osobního života subjektu údajů. Právní úprava ochrany osobnosti člověka včetně jeho přirozených práv je obsažena v § 81 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a na základě zvláštního zákona č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o sociálních službách, používají subjekty údajů zejména ochrany na život a důstojnost člověka, jeho zdraví a právo žít v příznivém životním prostředí, jeho vážnost, čest, soukromí a jeho projevy osobní povahy. Člověk, jehož osobnost byla dotčena, má právo domáhat se toho, aby bylo od neoprávněného zásahu upuštěno nebo aby byl odstraněn jeho následek. Nikdo nesmí zasáhnout do soukromí jiného, nemá-li k tomu zákonný důvod.

 

Domov jako správce osobních údajů je oprávněn zpracovávat osobní údaje v rozsahu stanoveným zákonem bez souhlasu subjektu údajů vzhledem k výkonu své působnosti při plnění povinností domova. Zpracování dalších osobních údajů je možné pouze se souhlasem subjektu údajů. Veškeré osoby, které s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních povinností, jsou vázány povinností mlčenlivosti.

 

Kategorie subjektů údajů:

 

 • žadatel o poskytování sociální služby

 • klient

 • opatrovník

 • kontaktní osoba

   

Zdroje osobních údajů:

 

 • přímo od subjektů údajů

 • žádost o poskytování sociální služby, vyjádření lékaře, sociální šetření, přijímací dotazník, ošetřovatelská překladová zpráva

 

 1. Pro podání a posouzení jednotlivých žádostí o poskytování sociální službydomovshromažďuje a zpracovává o žadateli tyto osobní údaje:

 

 • jméno a příjmení

 • datum narození

 • trvalý pobyt

 • jméno a příjmení kontaktní osoby

 • adresa, telefonický kontakt kontaktní osoby

 • informace o omezení ve svéprávnosti

 • jméno a příjmení, adresa, telefonický kontakt opatrovníka

 • podpis žadatele či opatrovníka

 • zdravotní stav

 

Tyto informace domov získává prostřednictvím formulářů

 

 • Žádost o poskytování sociální služby v Domově Na Zámku Lysá nad Labem

 • Vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele

 • Sociální šetření u žadatele o poskytování sociální služby v Domově Na Zámku

  Lysá nad Labem

   

 1. Pro uzavření smlouvy o poskytování sociální služby domov shromažďuje a zpracovává o klientovi tyto osobní údaje:

 

 • jméno a příjmení

 • datum narození

 • trvalý pobyt

 • informace o omezení ve svéprávnosti

 • jméno a příjmení, adresa opatrovníka

 • jméno a příjmení, adresa, telefon, popř. email kontaktní osoby (nepovinný údaj)

 • výše příjmu (v případě uplatnění zákonného minimálního 15 % zůstatku)

 • podpis klienta či opatrovníka, popř. jiného zástupce

 

 

 

 1. Pro průběh a plánování sociální služby domov shromažďuje a zpracovává o klientovi tyto osobní údaje:

 

 • jméno a příjmení

 • datum narození

 • rodné číslo

 • trvalý pobyt

 • výše příjmu

 • informace o dávkách státní sociální podpory

 • výše příspěvku na péči

 • jméno a příjmení kontaktní osoby

 • adresa a telefonní kontakt kontaktní osoby, popř. email (nepovinný údaj)

 • informace o svéprávnosti

 • jméno a příjmení, adresa opatrovníka

 • zdravotní stav (Mini Mental test, Barthelův test)

 • zdravotní pojišťovna

 • číslo vkladní knížky a zůstatek *)

 • číslo bankovního účtu *)

   

*) pouze v případě úschovy či platby úhrady na účet domova

 

 1. Domov dále shromažďuje a zpracovává některé osobní údaje klienta výhradně s jeho souhlasem:

   

 • fotografie

 • videa se zvukovým záznamem

 • zveřejnění jména, příjmení a data narození na nástěnkách (v případě životních

  výročí)

 • zveřejnění jména a příjmení na informační tabulce před vstupem do pokoje a

  na chodbě domova

   

Tyto souhlasy může klient kdykoliv odvolat.

 

 1. Zvláštní kategorie osobních údajů:

 • souhlas s dodávkou pomůcek pro inkontinenci ev. kompenzačních pomůcek

 • souhlas s dodávkou léků

 

Zpracovatelé a příjemci

 

Osobní údaje klienta mohou být zpracovávány také zpracovateli domova, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s GDPR.

Zpracovateli osobních údajů klientů jsou:

 

 • IT zpracovatel,

 • IS Cygnus

 

Domov informuje, že osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání předmětných osobních údajů (např. ČSSZ, Integrované záchranné složky, zdravotnická zařízení, soudy, státní zastupitelství atd.).

 

Základní práva v oblasti ochrany osobních údajů

 

Přístup k osobním údajům:

 

Subjekt je oprávněn požadovat informaci, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou domovem zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím:

 • účel zpracování osobních údajů

 • kategorie dotčených osobních údajů

 • příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů

 • doba, po kterou budou osobní údaje uchovávány

 • zdroje osobních údajů

 • skutečnost, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování

 

Právo na opravu, doplnění či výmaz:

 

V případě, že se subjekt údajů domnívá, že domovnebo smluvní zpracovatel domovaprovádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může subjekt údajů požádat domovo opravu či výmaz (likvidaci) těchto osobních údajů, popřípadě omezení (blokaci) zpracování. Dále může subjekt údajů vznést námitku proti takovému zpracování.

 

Právo na omezení:

 

Subjekt údajů má právo na to, aby bylo zpracování osobních údajů, které se přímo týkají jeho osoby, omezeno.

 

 

 

Právo na přenositelnost údajů:

 

Subjekt údajů má právo za určitých podmínek získat osobní údaje, které se ho týkají a jež správci poskytl, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu původní správce bránil. Zároveň má subjekt údajů, pokud požádá, i právo na to, aby správce předal jeho osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu jinému správce, je-li to technicky proveditelné.

 

Právo vznést námitku:

 

Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě právních důvodů:

 • Zpracování je nezbytné pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen;
 • Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany.

 

Námitku lze vznést i proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu nebo profilování. Pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

 

Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování:

 

Právo subjektu údajů, že nebude předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká. Automatizované rozhodování je přípustné v případě, kdy je nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem, pokud je povoleno právem EU nebo členským státem nebo pokud je založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů.

 

Informaci o tom, jaké osobní údaje o konkrétním subjektu údajů domov zpracovává, si může subjekt údajů vyžádat písemně na adrese:

 

Domov Na Zámku Lysá nad Labem, p. o.

Zámek 1/21

289 22, Lysá nad Labem

 

 

 

Odpovědná osoba pro ochranu osobních údajů domova:

 

Mgr. Jiří Hendrich - ředitel

reditel@dnz-lysa.cz

tel. 602 154 221

 

Subjekt údajů má také právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem na dozorový orgán, kterým je:

 

Úřad pro ochranu osobních údajů:

pplk.. Sochora 727/27

170 00 Praha 7 – Holešovice

Tel. č.: +420 234 665 111

 

 

Já, níže podepsaný(á) …………………………………………………….., prohlašuji, že jsem se v plném rozsahu seznámil(a) s výše uvedenými Informacemi o zpracování osobních údajů.

 

 

Podpis:


Pro tento výběr není k dispozici žádné zboží

Kde nás najdete